శ్రీ రామ చంద్ర కరావలంబం

రాఘవం ధాశరధిమ్ మమః సుశీలం ద్విర్ణాభి భాషితే
లక్ష్మణం వైదేహీ సతతం కాననం వనవాసినం
దశకంఠ దర్పహరో యశస్మిన్ దేవతం భజే
పురుషోత్తమం శ్రీరామం తవ కరుణ కటాక్షం ప్రపద్యే

శ్రీ శంకర హృద్కమలమధ్య సువిశం నివాసం
భ్రహ్మాద్యుత మరుర్గణ సుపూజిత గౌరవైర్యాం
సత్య సంధ సకలగుణ సమరైక భీమం
శ్రీ రామ చంద్ర మమదేహి కరావలంబం

నారదార్చితపాద గుణవైభవమ్ వల్మీకం సంసేవనం
వినుతం శ్రీ రామాయణ సంక్షిప్తం ఆది కావ్య కీర్తనం
ప్రసీదం కమలసంభవ వరం మునిపుంగవ శోభితం
శ్రీ రామ చంద్ర మమదేహి కరావలంబం

Translate »
Close Bitnami banner
Bitnami